Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

Vakıf Senedi

 • VAKIF SENEDİ

Madde – 1:
Vakfın adı “ÇEVRE VAKFI” olup bu senette “vakıf” olarak anılmıştır.

Madde – 2:
Vakfın Merkezi İstanbul’dur. Vakfın adresi/ikametgâhı; Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No:8/3 Üsküdar/ İstanbul’dur. Vakıf, Yönetim Kurulu kararıyla ikametgâh adresini değiştirebilir.

Vakıf Senedi hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye’de ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir; yurt dışında üst kuruluşlar kurulabilir, üst kuruluşlara üye olunabilir.

Madde – 3:
Türkiye’nin sahip olduğu tabii, tarihi ve kültürel varlıkları korumak, yaşatmak ve geliştirmek. Çevre değerlerinin özgün bir halde gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak, bu değerleri tüm insanlığa tanıtmak, çevre meselelerine sahip çıkmak ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Madde – 4:
Vakfın, amacını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri şunlardır:

 • Çevre konusunun ve öneminin başta toplumları yönlendirenler olmak üzere tüm insanlar tarafından en ideal manasıyla anlaşılması ve benimsenmesi için çalışmalar yapar, bu konuda duyarlılık ve farkındalık sağlanması için projeler geliştirir ve uygular.
 • Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda, tüm varlıkların yaratılış gayesine uygun,  yaşanabilir bir çevre oluşmasına katkı sağlar.
 • Çevre konusunda düşünce, bilgi, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile enstitüler, müzeler ve sair müesseseler kurar; yayınlar, etkinlikler, organizasyonlar ve uygulamalar yapar.
 • Ağaçlandırma çalışmaları yapar, özel orman, park, dinlenme alanları tesis eder.
 • Amacı çerçevesinde, seminer, konferans, sempozyum, çalıştay ve sair organizasyonlar yapar; her türlü yaygın eğitim programları düzenler; akıllı uygulamalar yapar, uzaktan eğitim sistemleri uygular, her türlü iletişim araçlarından yararlanır.
 • Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapanlara, proje üretenlere burslar verir, eğitim yardımları yapar, ödüller verir, vesair yönlerden destek olur.
 • Vakıf amaçları doğrultusunda ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenler, bu tür yarışmaları düzenleyen vakıf, dernek ve sair kuruluşlara her yönden destek olur.
 • Kişilerin meşru ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapar, sosyal yardım çalışmalarında bulunur.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunur, ulusal ve uluslararası resmi veya özel kurumlarla, şirketlerle, vakıflarla,  derneklerle,  her türlü sivil toplum örgütü ve diğer ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapar.
 • Şirketler ve iktisadi işletmeler kurabilir, ortak olabilir.
 • Yurtdışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî bağış ve yardım alabilir, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere aynî ve nakdî bağış ve yardımda bulunabilir.
 • Vakfın amaçları doğrultusunda resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar.
 • Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre değerlerinin, tabii, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve geliştirilmesi için yasalar çerçevesinde çalışmalar yapar.
 • İletişim araçlarından yararlanarak çevre konusunda kamuoyu oluşturur ve ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlar.
 • Amaçları doğrultusunda başta akademik olmak üzere her türlü eğitim faaliyetinde bulunur, bu yönde yapılan çalışmalara destek olur.
 • Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü yazılı, görsel, dijital ve sair yayın faaliyetlerinde bulunur.
 • Çeşitli bağış ve tahsisler yanında her türlü ayni, şahsi ve fikri hakları iktisap eder, bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunur.
 • Çevre sorunlarının çözümü için, özel sektör, üniversiteler, üniversitlerden akademisyenler, diğer ilgili kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • Çevrenin korunması, yeşilin, ağacın ve orman, erozyonla mücadele konularında eğitim programları düzenleyebilir ve bunların uygulanması sağlayabilir.
 • Amacı doğrultusunda kampanyalar açabilir, diğer her türlü faaliyet ve etkinliklerde bulunabilir.
 • Amacı doğrultusunda mevzuatı geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir.
 • İlgili kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki bilgi, görüş, tecrübe ve imkan alışverişini sağlayıcı çalışmalar yapmak, uzman çalışma gruplarına, kuruluşlara, kişilere raporlar, incelemeler, araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları yaptırabilir, sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara sunabilir, kamuoyuna duyurabilir, bunlardan benimsenenlerin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yapabilir.
 • Vakıf, gençliğin çevre ile kucaklaşmalarını sağlamak, tanıtmak, sevdirmek çevre konusundaki bilgi ve fikirlerini geliştirmek için faaliyetlerde bulunabilir.
 • Çevrenin korunması için gençlerin üretebilecekleri her türlü akademik bilimsel düşüncelerin projeleri haline geliştirebilmeleri için tesisler kurabilir.
 • Yetkili makamların izni ile gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için ayni ve nakdi bağış kabul eder.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gereken diğer her türlü tedbiri alır.

Madde – 5:
Bu senette belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için kurucu üyelerden Emin Çınar üzerine kayıtlı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Kireçburnu Mahallesi, İshak Mevkiinde tapuya kayıtlı bulunan, 81 pafta, 497 ada, 14 parselde yer alan, cilt: 1 sayfa: 81 de tescilli, zemin kat, 2 nolu, 30/430 arsa paylı bağımsız bölüm tahsis edilmiştir.

Ayrıca vakıf, yetkili makamların izni ile, her çeşit menkul ve gayrimenkul malları, hak ve alacakları iktisab edebilir. Şartlı veya mükellefiyetli bağışların yada vasiyetlerin kabulünde Yönetim Kurulunun takdir ve yetkisi vardır.

Madde – 6:
Vakfın gelirleri şunlardır:

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 • Vakıf, nakdî veya gayri nakdî varlık ve gelirlerinin işletilmesinden, nemalandırılmasından, kiralanmasından, satılmasından ve sair suretlerle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 • Ticari, sınai, endüstri, hizmet ve sair her türlü konularda kurulan ya da kurulacak şirket ve işletmelerden elde edilecek gelirler.
 • Her türlü hisse senedi, döviz, fon ve sair menkul kıymetlerden sağlanacak gelirler.
 • Vakıf Faaliyetleri’nin gerçekleştirilmesinden ve Vakıf Tarafından Yapılacak Tasarruflar’dan elde edilecek gelirler.
 • Vakıf tarafından kabul edilecek bağışlar, yardımlar, tahsisler, gelir getirici faaliyetler sonucu sağlanacak gelirler ile Vakıf Senedi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre elde edilecek diğer tüm gelir ve sair varlıklar da Vakıf Gelirleri’ne dâhil olacaktır.
 • Vakıf Gelirleri esas olarak, Vakıf Amacı’nın gerçekleştirilmesi için Vakıf Faaliyetleri’ne tahsis ve sarf olunur.
 • Yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakıf’ın Amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf Mal Varlığı’nı artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

Madde – 7:
Vakfın organları mütevelli heyet, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşur.

Madde – 8: Kuruluşu

İlk Mütevelli Heyet vakıf senedini imzalamış bulunan kuruculardan oluşur. Mütevelli Heyeti en az beş en çok yedi kişiden teşekkül eder.

Mütevelli Heyeti Üyeliği’nin ölüm, istifa ve görevden alma gibi herhangi bir neden ile boşalması halinde görevi sona eren Mütevelli Heyet Üyesi’nin yerine Mütevelli Heyeti kararı ile yeni üye seçilir.

Mütevelli Heyeti üyeliği üyenin ölümü ile kendiliğinden, üyenin, istifası halinde Mütevelli Heyetinin kabul kararıyla, üyenin vakfın gayelerine ve şahsiyetine zarar vermesi ve / veya mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmaması üzerine, Mütevelli Heyeti’nin kendi üyeleri arasından iki ve Denetim Kurulu üyeleri arasından bir olmak üzere belirleyeceği üç kişilik komisyonun vereceği karara göre Mütevelli Heyetinin çıkarma kararı ile sona erer.

Mütevelli Heyeti Toplantıları, üyelerin çoğunluğunun katılımı ile yapılır. Mütevelli Heyeti

Kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla verilir. Mütevelli Heyeti üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da                katılamazlar. Mütevelli Heyeti kararlarında oylar eşit olduğu takdirde, ilgili konu ikinci bir                toplantıda yeniden görüşülmek üzere bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Mütevelli Heyeti kararları, mevzuatta yer alan esas ve usullere   göre yazılır, imzalanır ve saklanır.

Mütevelli Heyeti kendi içinden bir yıl müddetle bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan, Mütevelli Heyetinin çalışmalarını tanzim eder ve kararlarını takip eder. Başkan’ın toplantılara katılmadığı durumlarda Başkan Yardımcısı aynı görevi yürütür.

Mütevelli Heyeti, heyete başkanlık yapmış veya vakfa katkılarda bulunmuş veya bulunacağı düşünülen  bir kişiye, belirli bir süreyle veya süresiz olarak Onursal Başkanlık unvanı verebilir.

Onursal Başkan oy hakkı olmaksızın Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilir.

Onursal Başkan’ın, bilgi, donanım ve tecrübelerinden vakıf faaliyet ve hizmetleri için en üst düzeyde yararlanılır.

Madde – 9: Görevleri
a- Vakfın mütevelli heyet üyelerini belirlemek, yönetim ve denetim kurullarını seçmek ve ibra etmek,
b- Yönetim kurulunca hazırlanan vakfın çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerini aynen veya değiştirerek kabul etmek,
c- Yönetim kurulu bütçesini kabul etmek, yönetim kurulunun hesap, mali tablo ve faaliyet raporlarını incelemek,
d- Şubelerin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek veya bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
e- İstişare, ilmi çalışma veya vakfın faaliyetlerini yürütmek amacıyla istişare kurulları veya çalışma ve faaliyet komisyonları oluşturmak, bunların sayı ve çalışma esaslarını belirlemek veya bu konuda yönetim kurulunu yetkilendirmek,
f- Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
g- Yetkili makamların izni ile gayrimenkul almak, satmak veya başka bir surette elden çıkartmak, yıkmak veya inşa etmek yada genişletmek, vakfın gayrimenkulleri üzerinde kanunlarca kabul edilen her türlü tasarruflarda bulunmak, mütevelli heyet bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını yönetim kuruluna devredebilir.

Madde – 10: Çalışma Esasları
Mütevelli heyet yılda en az bir defa mütevelli heyet başkanının belirlediği tarihte olağan olarak toplanır. Mütevelli heyeti, üye çoğunlunun veya yönetim kurulunun talebi üzerine olağanüstüde toplanabilir.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır, vekaleten oy kullanılamaz. Vakıf senedinin değiştirilmesine ilişkin karar için üye tam sayısının 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması ve kararın mevcut oyların 2/3 çoğunluğu ile alınması şarttır. Diğer kararlar için toplanı nisabı Vı ve karar nisabı ise mevcudun çoğunluğudur.

Madde – 11: Kuruluşu
Yönetim kurulu mütevelli heyet tarafından en fazla üç yıllık bir süre için seçilen en az üç üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri için ayrıca birinci ve ikinci yedek üye seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip seçer.

Madde – 12: Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu vakfın yönetim ve temsil organıdır. İlgili kanun, tüzük ve vakıf senedi hükümlerine uygun olarak üzerine düşen görevleri yerine getirir. Bu çerçevede,

a- Vakfın gayesine uygun kurum ve tesisler açmak bunları işletmek, bu maksatla binalar kiralamak, tamir etmek,
b- Vakfın ertesi yıla ait bütçe ve çalışma planlarını hazırlayarak mütevelli heyete sunmak ve bunları uygulamak,
c- Vakfın kesin hesabı ile geçmiş çalışma yılına ilişkin mali tablo ve faaliyet raporlarının hazırlayarak mütevelli heyete sunmak,
d- Vakfın leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunmak, sulh ve ibra etmek,
e- Vakfın amaçlarına uygun her türlü yardım ve bağışı kabul veya reddetmek, vakıf gelirlerini artırmak amacıyla yatırımlar yapmak,
f- Mütevelli heyetçe belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yeterli sayıda eleman istihdam etmek, görev verildiği takdirde istişare kurulu ve çalışma komisyonlarının üyelerini belirlemek, çalışmaları neticelendirmek ve hazırlanan teklif ve raporları mütevelli heyete sunmak,
g- Vakıf işlerinin yürütülmesiyle ilgili her türlü yükümlülüğü yasalar ve vakıf senedi çerçevesinde sorumluluk taşıyarak yerine getirmek.

Madde – 13: Çalışma Esasları
Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanın veya üye çoğunlunun talebi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantılar için bir hafta önceden gündem belirtilmek suretiyle yazılı haber verilir. Toplantı nisabı 1/2 dir. Her üyenin bir oy hakkı olup vekalet geçerli değildir. Kararlar mevcut üyelerin oy çokluğuyla alınır.

Madde – 14:
Denetleme kurulu mütevelli heyet tarafından kendi aralarında veya üçüncü şahıslardan en fazla üç yıl süreyle seçilir. Üç üyeden oluşur. Mütevelli heyet ayrıca birinci ve ikinci yedek üyeleri de seçer. Yedek üyeler yerine seçildikleri üyenin görev sürelerini tamamlar. Denetim kurulu yılda en az iki kez vakfın gelir ve giderlerini hesap ve belgeler üzerinden inceleyerek düzenlediği raporları mütevelli heyete teslim eder.

Madde – 15:
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde – 16:
Yönetim kurulu üyelerinin vakıf çalışmaları nedeniyle yaptıkları giderler vakıfça karşılanır. Vakıf bünyesinde oluşturulan süreli ve süresiz komisyon veya istişare organı üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzuru yönetim kurulu belirler. Ayrıca vakıf personeline verilecek ücretleri de yönetim kurulu belirler.

Madde – 17:
Medeni kanunun 91/A maddesinde yazılı durumların gerçekleşmesi nedeniyle vakıf sona erdiği takdirde mal varlığı (İLİM-KÜLTÜR-SANAT VAKFI’NA) devredilir.

Madde – 18:
Vakıf Senedi’nde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve vakıflarla ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.